10:00 Myndigheten för yrkeshögskolan hälsar välkommen samt kort presentationsrunda.

MYH presenterar ansökan om medel ur Socialfonden (ESF) enligt utlysningen om Utveckling av branschvalideringsmodeller. 20 olika branscher har lämnat avsiktsförklaringar för att delta i projektet om ansökan beviljas. Projektplanerna diskuteras.

Valideringsdelegationen informerar om sin insamling av goda exempel om branschvalidering och om förslag till nationell uppföljning av branschvalidering.

11:30 Lunch

12:30 Internationellt fokus – hur fungerar Scottish Vocational Qualifications? Redogörelse för erfarenheter från studiebesök till Skottland.

Möjlighet att söka medel för internationella utvecklingsprojekt via Erasmus+, UHR informerar.

Skolverket ger en statusuppdatering för arbetet med sammanhållna yrkesutbildningar inom regionalt yrkesvux.

Handelsrådet redogör för vilka övervägningar som ligger till grund för branschens nya valideringsmodell och hur man ser på implementering och branschnytta.

14:30 Eftermiddagsfika och nätverkande

15:00 Avslutning